top of page

ראש השנה

חלק א'- כלליות חודש תשרי

סדר המועדים - ראש השנה קבלת עול אפילו בכ
00:00 / 17:06
ר_ה הוא תיקון על שורש חטא עץ הדעת
00:00 / 08:45
חודש תשרי הוא לבנות גוף האדם
00:00 / 04:48
ר_ה יוה_כ הוש_ר - קבלה חרטה וודוי
00:00 / 47:24
שיחה בענין יראה לבעלי נפש
00:00 / 22:58

חלק ב'- סדר התפלה

ביאור על עלינו לשבח ועל כמה פסוקי מלכיות
00:00 / 12:00
סדר התפלה - עלינו הקדמה למלכיות
00:00 / 05:35
ברכת המלך הקדוש על דרך הפשט
00:00 / 06:53
תפלת ובכן יתקדש - מעלות הקידוש השם
00:00 / 06:27
סדר מלכיות זכרונות שופרות - התקרבות התרח
00:00 / 19:21

חלק ג'- עצם היום

יום הבריאה יום המשפט יום הזכרון - והקשר
00:00 / 19:54
מלכיות זכרונות שופרות על דרך עבודה ביום
00:00 / 1:09:17
מלכיות זכרונות שופרות על ג_ סיבת הבריאה
00:00 / 11:40
ר_ה מלכות - תכלית הבריאה
00:00 / 28:34
עבודת ליל ר_ה עד תקיעת שופר
00:00 / 05:28
פחד ר_ה לשבור הגיאות והשליטה של האדם
00:00 / 14:55

חלק ד' ע"פ קבלה

סוד הנסירה על דרך עבודה בספרי חסידות
00:00 / 21:46
ביאור בסוד הנסירה באופן פשוט
00:00 / 27:51
ג_ דרכים בנסירה - ב_ ימים דראש השנה ויום
00:00 / 06:21
כוונת חודש תשרי על פי רש_ש על דרך חסידות
00:00 / 1:02:22
bottom of page