top of page

לדעת

איש אמת ג
00:00 / 02:57
איש אמת ב
00:00 / 07:04
איש אמת א
00:00 / 15:59
דעת התורה דרך הממוצע ג
00:00 / 04:19
דעת התורה דרך הממוצע ב
00:00 / 00:45
דעת התורה דרך הממוצע א
00:00 / 11:22
דן לכף זכות ב
00:00 / 09:27
דן לכף זכות א
00:00 / 03:09
חילול ה_ קידוש ה_ ב
00:00 / 03:24
חילול ה_ קידוש ה_ א
00:00 / 33:35
הוכח תוכיח את עמתיך
00:00 / 14:35
ה_ אוהב אותנו
00:00 / 10:44
ענין שלום
00:00 / 08:55
עצב שמחה
00:00 / 02:11
איש תם
00:00 / 10:58
כמה פרשיות בתורה שיוצאין מגדרי התורה
00:00 / 26:21
ואהבת לרעך-מעלת האחדות
00:00 / 06:10
נעימות ה_ סתירה לחוקי התורה
00:00 / 09:47
bottom of page