top of page

יסודות בשרשי הנפש - לענגערע שיעורים

הרגש העני והעשיר ג
00:00 / 03:00
הרגש העני והעשיר ב
00:00 / 06:29
הרגש העני והעשיר א
00:00 / 35:28
הרגש העני והעשיר ה
00:00 / 06:02
הרגש העני והעשיר ד
00:00 / 29:00
הרגש קשה בשביל תשוקה לה ב
00:00 / 01:36
הרגש קשה בשביל תשוקה לה א
00:00 / 27:39
הרגשת הפועל שאינו מצליח ב
00:00 / 04:34
הרגשת הפועל שאינו מצליח א
00:00 / 21:32
התבדדות חדשה
00:00 / 28:30
וואס פיל איך (שורש ענין מלכות)
00:00 / 16:57
להכיר החסרון
00:00 / 41:19
דורכפאל
00:00 / 28:39
המכיר את מקומו
00:00 / 25:58
הרגש רע ממח או מלב
00:00 / 30:06
נפש המקבל
00:00 / 22:30
די באהאלטענע געפיל (מלכות שנתכסה)
00:00 / 1:34:45
bottom of page